دی سیان دی آمید چیست

بازدید: ۱۰۷۸

دي سيان دي آميد (Dicyandiamide)، كه گاهي Dicy نيز ناميده ميشود، يا ترکیبات آن، در بيشتر چسبهاي اپوكسي تك جزئي تجاري به‌کار ميرود. دي سيان دي آميد ترکیب جامد بلوری و سفید رنگ است که هم با گروههای انتهایی اپوکسی و هم هیدروکسیل ثانویه واکنش میدهد. از مزایای ویژه دي سيان دي آميد آن است که تنها با رزین اپوکسی در اثر گرمادادن در دمای فعالسازی واکنش میدهد و با توقف گرمادهی، واکنش نیز متوقف میشود. هنگامی که عمر نگهداری بيشتر از 12 ماه الزم باشد، این هاردنر به همراه رزینهای اپوکسی به‌کار میرود. این سخت‌کننده به همراه رزینهای اپوکسی به‌کار میرود. بنابراین، می توان آن را تا زمان کاربرد برای زمانهای طولانی در دماهای پایین تر از دمای محیط نگهداری کرد. در نتیجه، تأخیر در واکنش از مزایای سیستم های اپوکسی - دي سيان دي آميد است. دي سيان دي آميد به عنوان کاتالیزور در چسبهای تک‌جزئی و چسبهای اپوکسی با دمای پخت مشخص نیز به‌کار میرود. واکنش اولیه دي سيان دي آميد با رزین اپوکسی، شامل واکنش اپوکسی با چهار اتم هیدروژن دي سيان دي آميد و واکنش پلیمرشدن رزین اپوکسی با آمینهای سه گانه است. سازوکار پخت نهایی، میان گروههای هیدروکسیل در رزینهای جزئی پخت شده و گروههای سیانی موجود در دي سيان دي آميد است که به ناپدیدشدن این گروهها و تشكيل گروههای آمینو منجر میشود. دي سيان دي آميد داراي دماي فعالسازي حدود177  درجه سانتیگراد است. اما اين دما ميتواند با استفاده از شتاب دهنده تا حدود 120 درجه سانتیگراد كاهش يابد. این ترکیب، وقتي با رزين مايع دی گلیسیدیل اتر بیسفنول آ  DGEBA آميخته ميشود، به علت دارابودن خاصیت تأخيری، عمر مفيد بسیار خوبي دارد. عمر مفید سیستم های تأخیری بدون شتاب دهنده حدود 6 ماه در دمای معمولی است. اگر این سیستم های درجای خنک نگهداری شوند، عمر مفید طولانیتری دارند. شرکت اتحاد رنگدانه واردکننده دي سيان دي آميد با نام تجاری Dyhard® 100 S می باشد.  با افزودن شتاب دهنده ها، عمر مفید به شكل درخور توجهی کاهش می‌یابد. دي سيان دي آميد در فرمولبندي چسبها به مقدار  5 الی 7 درصد وزنی در رزین اپوکسی مایع و 3 الی 4 درصد وزنی برای رزین اپوکسی جامد، به‌کار میرود. استفاده از آسیاب ساچمه ای برای توزیع بهتر دي سيان دي آميد در رزین اپوکسی بسیار معمول است. دي سيان دي آميد با رزین اپوکسی در دمای معمولی ترکیب بسیار پایداری است، زیرا در دماهای کم، دي سيان دي آميد در رزین اپوکسی انحلال ناپذیر است. زمانی که رزین در برابر دماهای بیش از 140 درجه سانتیگراد قرار گیرد،دي سيان دي آميد در رزین اپوکسی حل میشود و فرایند پخت به سرعت اتفاق میافتد. اندازه ذرات دي سيان دي آميد و توزیع آن نیز برای بیشینه‌کردن عمر نگهداری و خواص نهایی سیستم های اپوکسی- دي سيان دي آميد از اهمیت بسیار زيادي برخوردار است. بهطورکلی، خواص بهینه زمانی به دست میآید که اندازه ذرات دي سيان دي آميد کمتر از 10 میکرون باشد.معمولا از سیلیکا برای نگهداری ذرات دي سيان دي آميد در حالت تعلیق و نیز به منظور توزیع یکنواخت این ذرات در رزین اپوکسی استفاده میشود. رزینهای اپوکسی با دي سيان دي آميد ،خواص فیزیکی خوبی نشان میدهند. دمای انتقال شیشهای رزین اپوکسی مایع DGEBA پخت شده با 6درصد وزنی از دي سيان دي آميد حدود 120 درجه سانتیگراد است، درحالی‌که دمای انتقال شیشه ای اپوکسی پخت شده با آمین آلیفاتیک، بیشتر از 85 درجه سانتیگراد نیست. استحکام برشی کششی روی آلومینیم در محدوده  2500-3000Psiاست .

محصولات